Farské oznamy
Pre 3. kalendárny týždeň
Farské oznamy na nedeľu "Krstu Krista Pána"
Keďže sa v našej farnosti v tomto týždni konajú "Ľudové misie",
uvádzame celý program v oznamoch aj s úmyslami:

Nedeľa (13.1.2019) 
08.15   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ
09.00   Sv.omša s misijnou kázňou - KUBÍKOVÁ
11.00   Sv.omša s misijnou kázňou
11.50   Stretnutie s mládežou
15.00   Pobožnosť+katechéza pre ženy (zmena času o 15.00 hod. !!! )
16.00   Film "Ježiš" 1.časť
_______________________________________________
Pondelok (14.1.2019)
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ (téma HRIECH)
                                                               +Adam a rodičia Mária, František
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ (téma OBRÁTENIA)
                                                               za jubilujúcich manželov
18.50   Katechéza pre mužov
__________________________________________
Utorok (15.1.2019)
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ (téma SPOVEĎ) +Paulína
16.00   Sv.omša s deťmi
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ (téma SMRŤ A SÚD) +Anton a Ľudmila
19.00   Film "Ježiš" 2.časť
________________________________________________
Streda (16.1.2019)
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ (téma CIRKEV) za zdravie rodiny
16.00   Sv.omša s deťmi
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ (téma JEŽIŠ-DARCA ŽIVOTA)
                                                                za B.pomoc, za zdravie Margity a celej rodiny
________________________________________________
Štvrtok (17.1.2019)
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ (téma VIERA)
18.00   Eucharistická slávnosť s adoráciou (téma O EUCHARISTII)
                                                               +Ľudovít a rodičia, rodina
________________________________________________
Piatok (18.1.2019)
08.00   Sv.omša+udelenie sviatosti pomazania chorých - BELÁ (téma UTRPENIE)
18.00   Sv.omša+obnova manželských sľubov - BELÁ (téma PANNA MÁRIA)
                                                               +František
19.00   Stretnutie s mládežou
________________________________________________
Sobota (19.1.2019)
08.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ za B.pomoc, zdravie rodiny S
17.30   Novéna k Matke ustavičnej pomoci
18.00   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ
________________________________________________
Nedeľa (20.1.2019)
08.15   Sv.omša s misijnou kázňou - BELÁ +Pavol, Štefánia a Hermína
09.00   Sv.omša s misijnou kázňou - KUBÍKOVÁ
10.00   Sv.omša s misijnou kázňou - LYSICA
14.30   Sv.omša-záver misií
             s požehnaním misijného kríža - BELÁ (téma KRÍŽ) za farnosť
___________________________________________
Sviatosť zmierenia (spovedanie)
          deti       utorok  od 15.00
          ženy      streda  od 09.00 - 11.00 a od 15.30
          muži      štvrtok od 09.00 - 11.00 a od 15.30
          mládež   piatok  od 16.00
Misie vo farnosti - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.    
V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: Neodmietni toto pozvanie.​​​​​
 
Akcie
Štvrtková misijná "EUCHARISTICKÁ slávnosť" s adoráciou
​Program misií v Belej pokračoval pred plným kostolom veriacich z Belskej farnosti aj vo štvrtok, 17.1.2019,
keď misionár páter Róbert Režný, redemptorista spolu s vdp. Ivanom Pšenákom, farárom z Belej
slávili koncelebrovanú sv.omšu ako "EUCHARISTICKÚ  SLÁVNOSŤ". Asistoval im pritom veľký počet miništrantov.

Páter Róbert kázal na tému "O EUCHARISTII".

Po sv.omši nasledovala spoločná "ADORÁCIA".​
Detské sv.omše v utorok a v stredu o 16.00 hod. v Belej s pátrom Róbertom
Aj napriek intenzívnemu sneženiu a snehovej fujavici pokračovali misie v belskej farnosti aj ďalší deň, v utorok 15.1.2019.
Okrem ranného a večerného slávenia sv.omší vyzdvihneme detskú sv.omšu o 16.00 hodine.

Detskú sv.omšu slúžil páter Róbert Režný, redemptorista v Podolínca.

Deti sa aktívne zapájali do slávenia, piesňami, čitaniami, osobnými prosbami i peknými interaktívnymi odpoveďami počas
kázne otca Róberta.

V kázni spomenul okrem iného nádherný príklad asi 13 ročného chlapca Tarzícia. Tarzícius žil v Ríme v 3. storočí po Kristovi,
za prenasledovania Cirkvi. Legenda ho predstavuje ako chlapca miništranta, ktorý v čase prenasledovania Cirkvi niesol Eucharistiu
uväzneným kresťanom. Zomrel mučeníckou smrťou.
Je patrónom miništrantov.
​______________________________________________________

Rovnako aj na ďalší deň, v stredu 16.1.2019 bola sv. omša pre deti. Niektoré prišli priamo zo školy, z družiny aj so školskými taškami,
niektoré so svojimi rodičmi.
Túto takisto ako v utorok slúžil misionár otec Róbert, ktorý bol aj dobrým animátorom.
Spolupráca detí s kňazom bola výborná a bezprostredná.

Obidva dni deti doprevádzala hudobne aj spevom pani kantorka Majka a na gitare Miroslav.

Neopísatelná bola nefalšovaná detská radosť a výborný duchovný zážitok pre všetkých zúčastnených veriacich.​
Animačný program misionárov v Spojenej škole Belá
​V pondelok 14. januára 2019 pripravil páter Jožko Mihok, CSsR spoločne so spoločenstvom "SHEKINAH" z Banskej Bystrice-Radvane pre deti
belskej základnej školy v telocvični vrámci týždenného programu "ludových misií vo farnosti Belá zaujímavý animačný misijný program.​
"Stavovské prednášky vrámci programu "Ľudových misií" v Belej
​V programe "Ľudových misií" v Belej boli aj stavovské prednášky, katechézy.

Ako prvá mala možnosť sa s o.redemptoristami stretnúť mládež v nedeľu po "veľkej sv.omši.- viedol P.Václav Hypius, CSsR a P.Róbert Režný, CSsR.

Popoludní o 15.00 hodine sa s našimi misionármi na stavovskej katechéze stretli ženy - viedol P.Václav Hypius. Po prednáške sa premietala 1.časť filmu "JEŽIŠ".
V pondelok dopoludnia sa pre deti Spojenej školy v Belej uskutočnil animačný program za účasti Redemptoristov a ich laických spolupracovníkov zo spoločenstva Shekinah z Banskej Bystrice-Radvane.

Po pondelkovej večernej sv.omši zase počúvali misionárov muži z farnosti, katechézu viedol P. Jozef Mihok, CSsR z komunity Radvaň pri Banskej Bystrici.
Vrámci katechéz Pátri použili aj video ukážky k preberaným témam.​
Začiatok misií v Belej
​Dnes v sobotu 12.1.2019 privítal pán farár vdp. Ivan Pšenák na večernej sv.omši o 18.00 vo farskom kostole v Belej
pátrov redemtoristov, ktorí symbolickým odovzdaním kňazskej štóle otvorili "Ludové misie - duchovné cvičenia vo farnosti Belá.
Spolu koncelebrovali úvodnú misijnú sv. omšu ešte páter Václav Hypius, CSsR, provinciál a P. Róbert Režný, CSsR, predstavený komunity redemptoristov v Podolínci.
Otcovia redemptoristi z kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa - prepožičali na čas misií obraz ikony Matky ustavičnej pomoci,
ktorú uložili pred obetným stolom.
Páter Václav Hypius v príhovore objasnil obsah a význam pojmu "ľudových misií" ako duchovných cvičení. Pripomenul, že duchovný osoh majú nielen mi farníci, ale aj kňazi redemptoristi.
Povedal nám, že v ich kongregácii majú zvyk, že sa v celej ich provincii (ktorá zahŕňa Slovensko, Čechy a Litvu) modlia za duchovný úspech misií pre obce a mestá, kde tieto misie otcov redemptoristov práve prebiehajú, teda teraz za Belú.​
Predstavenie rehoľníkov - redemptoristov (C.S.s.R.)
V nasledujúcich riadkoch prinášame pár riadkov o misionároch "redemptoristoch,
ktorých budeme môcť privítať vo farnosti Belá už v sobotu 12.1.2019.

Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – REDEMPTORISTI

Redemptoristi, to je rehoľné  spoločenstvo, ktorí žijú a pracujú ako rehoľní kňazi a bratia.
Meno rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ.
Jej existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta.
„Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na misách aj v osobnom živote v dnešnom svete.
Chcú byť kvasom a soľou pre tento svet. Plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),
čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Život a činnosť sú  formované predovšetkým evanjeliom,
rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti.
Sľub čistoty nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným.
Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života a deliť  sa s inými.
Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním
a spoluprácou nesieme zodpovednosť  za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.

Kongregáciu založil sv. Alfonz de Ligouri v roku 1732 v Scale pri Neapole.
Od toho roku sa rehoľa začala šíriť a rozrastať do celého sveta.
Z Talianska preniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Mária Houfbauer.
Štyria svätí a deviati blahoslavení svedčia o veľkosti diela, ktoré konala a neustále koná v Cirkvi.
Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech roku 1921.

13. 2. 2017 vznikla nová provincia Bratislava-Praha. Na čele kongregácie stojí generálny predstavený,
provinciu riadi provinciál a  viceprovinciu Michalovce, ktorá sa stala viceprovinciou
vzniknutej provincie Bratislava-Praha riadi viceprovinciál.

Rehoľníci sa delia na kňazov a bratov.

Podstatné aspekty spirituality Kongregácie v nasledovaní svojho zakladateľa sú:

    vtelenie, Mária, kríž, eucharistia,
    modlitba a milosť,
    vyhľadávať duše najopustenejších,
    konať ľudové misie (charizma Kongregácie),
    vysluhovanie sv. zmierenia-spovedanie,
    štúdium a výučba morálky.
Jasličková pobožnosť 2018
​Aj v tomto roku pre Vás nacvičili speváci, speváčky, deti, mládež a miništranti nový program "Jasličkovej pobožnosti".​"JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ 2018" bude v utorok na Božie narodenie o 14.00 hod. vo farskom kostole".Všetci ste srdečne pozvaní.
Obrázky, fotografie a video z tejto akcie sa spracúva, ak budú hotové, budeme Vás informovať.
​Už je spracované elegantné video na portáli youtube.com z jasličkovej pobožnosti 2018, rozkliknite si.

Ak ste nevideli vlaňajšiu jasličkovú 2017, kliknite.
 
Pravidelné bohoslužby vo farnosti

Farský kostol sv.Márie Magdalény, Belá


Utorok7:00
Streda17:00v letnom čase o 18:00
Štvrtok7:00
Piatok17:00v letnom čase o 18:00
Sobota7:00
Nedeľa8:15, 11:00


Dom smútku, Lysica


Pondelok17:00


Kaplnka Nepoškvrnenej P.Márie, Kubíková


Sobota17:00s nedeľnou platnosťou 
Liturgický kalendár
 
Upratovanie farského kostola
rozsah čísiel domov dátum upratovania
1 - 3010 Nov 2018
31 - 6017 Nov 2018
61 - 9024 Nov 2018
91 - 12001 Dec 2018
121 - 15007 Dec 2018
151 - 18015 Dec 2018
181 - 21022 Dec 2018
211 - 24029 Dec 2018
241 - 27005 Jan 2019
271 - 30012 Jan 2019
301 - 33019 Jan 2019
331 - 36026 Jan 2019
361 - 39002 Feb 2019
391 - 42009 Feb 2019
421 - 45016 Feb 2019
451 - 48023 Feb 2019
481 - 51002 Mar 2019
511 - 54009 Mar 2019
541 - 57016 Mar 2019
571 - 60023 Mar 2019
601 - 63030 Mar 2019
631 - 66006 Apr 2019
661 - 69013 Apr 2019
691 - 72020 Apr 2019
721 - 75027 Apr 2019
GDPR
Od 25. mája 2018 platí nová právna úprava o ochrane osobných údajov na základe Nariadenia Európskej únie č. 679/2018 a Zákona č. 18 / 2018 Z. z. SR. Implementácia v rámci katolíckej Cirkvi sa uskutočňuje prostredníctvom dokumentu Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou Cirkvou v Slovenskej republike, dostupného spolu s ostatnými dokumentmi na webovej stránke Konferencia biskupov Slovenska

Zodpovednou osobou pre celú katolícku Cirkev je Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, 814 99 Bratislava.

Prevádzkovateľom je Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Belá, IČO 31925120, Cintorínska 297, 013 05 Belá.

Praktické dôsledky má táto právna úprava pre zverejňovanie osobných údajov na webovej stránke a pri úradnom styku – výpisy z matriky, nahliadnutie do matriky za účelom zhotovenia genealógie, napr. výpis – Krstný list si môže prevziať len dotyčná osoba, alebo jej najbližší príbuzní (potrebný aj občiansky preukaz – pokiaľ kňaz dotknutú, alebo zastupujúcu osobu nepozná), zverejňovanie fotografií môže byť len po písomnom súhlase dotknutej osoby, alebo zákonného zástupcu maloletej osoby.

Na farskej nástenke nesmú byť bez súhlasu dotknutej osoby zverejňované nijaké osobné údaje. Rovnako je potrebný súhlas aj k tzv. predmanželským ohláškam. Za zverejňovanie osobných údajov pri vyhlasovaní úmyslov sv. omší ste plne zodpovední tí, ktorí si dávate sv. omšu zapísať. Predpokladá sa aj osobný súhlas tretej osoby, v mene ktorej dávate zapísať úmysel sv. omše. Ak by ste už teraz našli na webovej stránke farnosti citlivé osobné údaje, ktoré si neželáte aby boli zverejnené, oznámte to láskavo na farskom úrade, aby sa mohla zrealizovať náprava. Ostatné príslušné podklady sú k nahliadnutiu na farskom úrade.