06 May 2020
Obnovenie verejných bohoslužieb po takmer 2 mesiacoch
​Bratislava 5. mája (TK KBS)
Na Slovensku sa oddnes, stredy 6. mája 2020, po takmer dvoch mesiacoch obnovili verejné bohoslužby.
Ich slávenie sa prerušilo 10. marca. Kňazi odvtedy ponúkli svojim veriacim rozličné formy duchovnej služby,
sviatosti vysluhovali individuálnou formou. Kostoly boli k dispozícii pre súkromnú modlitbu.

Diecézy a farnosti prenášali svoje slávenia online, prostredníctvom médií a sociálnych sietí.
Viaceré pokračujú aj po obnovení verejných slávení. Doteraz vzniklo množstvo farských i laických iniciatív a nápadov,
ktoré sprostredkovali živý kontakt farností s veriacimi.
Duchovné povzbudenia veriacim adresovali aj biskupi Slovenska, ktorí v marci vyhlásili osobitný pôst.
Neustále prebiehajú modlitby za ukončenie pandémie koronavírusu.

Dnešné obnovenie verejných slávení sprevádzajú viaceré opatrenia
, ktoré vydal hlavný hygienik SR Dr. Ján Mikas.
Platia od rána 6:00, k dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR i TK KBS.
Konferencia biskupov Slovenska pozýva kňazov a veriacich k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali.

Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný:

-  vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), 


-  pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice, 


- zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre, - preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad-
   ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,

-  dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky, 


-  z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, 


-  usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách, 


-  dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety, 


pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky.
   Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby
   (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod.
   Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii), 


-  ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu), 


-  v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky), 


-  vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov, 


-  tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti), 


-  pri východe z kostola je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.


- - - -

Odôvodnenie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky opatrením č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020 z dôvodu
šírenia prenosného ochorenia COVID-19 nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.
a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. opatrenie, ktorým všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám –
podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. 

Konaním bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, existuje riziko ďalšieho šírenia tohto ochorenia a preto je nevyhnutné, aby sa pri ich konaní dodržiavali vyššie uvedené protiepidemické opatrenia. 


Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA
hlavný hygienik Slovenskej republiky