17 Apr 2020
Narodeniny emeritného pápeža Benedikta XVI.
​Vo štvrtok 16.4.2020 sa dožíva 93 rokov emeritný pápež Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger sa narodil 16. apríla 1927 v bavorskom mestečku Marktl-am-Inn (Nemecko).
Domovom emeritného pápeža je od roku 2013 kláštor Mater Ecclesiae vo Vatikáne, kde sa v ústraní venuje rozjímaniu
nad Božím slovom a modlitbe za Cirkev a svet.

Ako uviedol jeho osobný sekretár Mons. Georg Gänswein, vzhľadom na opatrenia proti nákaze neprijímal návštevy,
avšak v týchto hodinách prijal množstvo blahoprajných telefonátov, zvlášť ten od svojho brata Georga (v januári mal 96 rokov).
Veľa blahoželaní mu prichádza aj poštou a e-mailom.

Mons. Gänswein ďalej uviedol, že pápež Benedikt XVI. je sústavne informovaný o vývoji pandémie a každý deň sa modlí

za chorých a tých, ktorí trpia z dôvodu vírusu. „Zvlášť sa ho dotklo aj to množstvo kňazov, lekárov a zdravotníkov, ktorí zomreli

– najmä na severe Talianska – v službe chorým na koronavírus,“ uviedol osobný sekretár emeritného pápeža.

Dodal, že Benedikt XVI. „je účastný na tejto bolesti“, „s obavami“ sleduje situáciu, ale „nenecháva si ukradnúť nádej“.


Svoj narodeninový deň začal Joseph Ratzinger slávnostnou svätou omšou v kaplnke kláštora Mater Ecclesiae,

pokračoval chvíľami modlitby a čítaním, ale aj chvíľami venovanými

piesňam z rodného Bavorska.


Obzvlášť milý dar, ktorý emeritný pápež dnes ráno dostal, bola objemná biografia (životopis)

od nemeckého žurnalistu Petra Seewalda, ktorá ešte len vyjde 4. mája. Ako vysvetlil Mons. Gänswein,

„spočiatku zamýšľal Seewald predstaviť ju emeritnému pápežovi osobne práve v týchto dňoch.

Žiaľ pandémia to znemožnila.“

Životopisná kniha s titulom Benedikt XVI. – jeden život vyjde vo vydavateľstve Droemer Knaur.

Jej autorje známy viacerými knihami rozhovorov s emeritným pápežom, medzi iným aj bestsellermi

„Svetlo sveta“ a „Posledné rozhovory“.V knihe rozhovorov s Petrom Seewaldom nazvanej „Posledné rozhovory“ z roku 2016, emeritný pápež Benedikt XVI.
odpovedá aj na tieto otázky:

Máte nejakú obľúbenú modlitbu?

„Je ich viacero. Je tu tá od sv. Ignáca: «Suscipe, Domine

Vezmi si, Pane, a príjmi
celú moju slobodu,
moju pamäť,
môj rozum
a moju vôľu,
všetko, čo mám a čo vlastním.
Od teba som to prijal
a tebe to vraciam,
nalož s tým úplne podľa svojej vôle.
Daj mi len svoju milosť a lásku,
o to prosím a viac nežiadam.

 
Amen

Potom jedna od sv. Františka Xaverského:
«Milujem Ťa nie preto, lebo mi môžeš darovať raj alebo ma odsúdiť do zatratenia, ale pretože si môj Boh.
  Milujem Ťa, pretože Ty si Ty».
Alebo tá od sv. Mikuláša z Flüe: «Vezmi ma takého, aký som».
A potom sa mi zvlášť páči (...) «Všeobecná modlitba» od sv. Petra Kanízia, ktorá pochádza zo 16. storočia,
ale je stále krásna a aktuálna.“


A Vaše obľúbené duchovné miesto?

„Povedal by som, že Altötting, prirodzene, s jeho starobylou mariánskou svätyňou.“

Prinášame znenie modlitby, ktorú Benedikt XVI. spomína ako svoju zvlášť obľúbenú, starú a stále aktuálnu:

Všeobecná modlitba sv. Petra Kanízia, druhého apoštola Nemecka

„Všemohúci, večný Bože, Pane, nebeský Otče! Pohliadni svojimi očami nezaslúženého milosrdenstva na naše utrpenie, biedu a núdzu.

Zľutuj sa nad nami všetkými, čo veria v Krista, pre ktorých sa tvoj jednorodený Syn, náš milovaný Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus,
dobrovoľne vydal do rúk hriešnikov a vylial svoju predrahú krv na kmeň svätého kríža.

Cez tohto Pána Ježiša, odvráť najmilostivejší Otče, spravodlivé tresty, súčasné i budúce nebezpečenstvá, škodlivý hnev, vojnu
a zbrane, zdražovanie, choroby, smutné i biedne časy.

Osvieť a vo všetkom dobrom posilni duchovných i svetských predstavených a panovníkov, aby spoločne podporovali to, čo prispeje
k tvojej božskej sláve, našej spáse, k mieru na celom svete a blahu celého kresťanstva.

Udeľ nám, ó, Bože pokoja, skutočnú jednotu vo viere bez akéhokoľvek rozdelenia a odlúčenia; obráť naše srdcia na pravé pokánie
a zlepšenie nášho života; zapáľ v nás oheň svojej lásky; daj nám túžbu a zanietenie pre spravodlivosť, aby sme ti ako poslušné deti
boli milí a príjemní v živote i v smrti.

Prosíme ťa tiež, ako ty chceš, ó, Bože, aby sme ťa prosili za svojich priateľov i nepriateľov, za zdravých i chorých, za všetkých skľúčených,  
i biednych kresťanov, za všetkých živých i mŕtvych. Tebe, ó, Pane, nech sú poručené naše skutky, konanie, náš život i smrť.

Dovoľ, aby sme sa tu tešili z tvojej milosti a tam ju so všetkými vyvolenými získali, aby sme ťa vo večnej radosti a blaženosti mohli
chváliť, velebiť a oslavovať.

To nám daj, ó, Pane, nebeský Otče! Skrze Ježiša Krista, tvojho milovaného Syna, ktorý s tebou a s Duchom Svätým v rovnakej podstate
s Bohom žije a kraľuje na veky vekov. Amen.“

(Preklad modlitby je prevzatý zo slovenského vydania Posledných rozhovorov: SSV, 2017)

-jb, zk- (prevzaté z vatikánskeho rádia)
16 apríla 2020