15 Dec 2018
Predstavenie rehoľníkov - redemptoristov (C.S.s.R.)
V nasledujúcich riadkoch prinášame pár riadkov o misionároch "redemptoristoch,
ktorých budeme môcť privítať vo farnosti Belá už v sobotu 12.1.2019.

Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),
Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – REDEMPTORISTI

Redemptoristi, to je rehoľné  spoločenstvo, ktorí žijú a pracujú ako rehoľní kňazi a bratia.
Meno rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova Redemptor – Vykupiteľ.
Jej existencia a poslanie sú úzko zviazané s osobou Ježiša Krista, Vykupiteľa, s jeho poslaním spásy a vykúpenia sveta.
„Lebo u neho je hojné  vykúpenie“ – ohlasujú redemptoristi na misiách aj v osobnom živote v dnešnom svete.
Chcú byť kvasom a soľou pre tento svet. Plný názov je Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CSsR),
čiže Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa. Život a činnosť sú  formované predovšetkým evanjeliom,
rehoľnými konštitúciami a rehoľnými sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti.
Sľub čistoty nám umožňuje celkom sa odovzdať službe iným.
Sľub chudoby nás zaväzuje žiť jednoduchým spôsobom života a deliť  sa s inými.
Sľubom poslušnosti dávame vlastné schopnosti pre dobro všetkých, spolurozhodovaním
a spoluprácou nesieme zodpovednosť  za ciele misijného spoločenstva redemptoristov.

Kongregáciu založil sv. Alfonz de Ligouri v roku 1732 v Scale pri Neapole.
Od toho roku sa rehoľa začala šíriť a rozrastať do celého sveta.
Z Talianska preniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Mária Houfbauer.
Štyria svätí a deviati blahoslavení svedčia o veľkosti diela, ktoré konala a neustále koná v Cirkvi.
Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech roku 1921.

13. 2. 2017 vznikla nová provincia Bratislava-Praha. Na čele kongregácie stojí generálny predstavený,
provinciu riadi provinciál a  viceprovinciu Michalovce, ktorá sa stala viceprovinciou
vzniknutej provincie Bratislava-Praha riadi viceprovinciál.

Rehoľníci sa delia na kňazov a bratov.

Podstatné aspekty spirituality Kongregácie v nasledovaní svojho zakladateľa sú:

    vtelenie, Mária, kríž, eucharistia,
    modlitba a milosť,
    vyhľadávať duše najopustenejších,
    konať ľudové misie (charizma Kongregácie),
    vysluhovanie sv. zmierenia-spovedanie,
    štúdium a výučba morálky.