22 Mar 2020
Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie
Udeľuje sa dar mimoriadnych odpustkov pre veriacich postihnutých chorobou Covid-19, bežne nazývanou
koronavírus, ako aj zdravotníckym pracovníkom, rodinným príslušníkom a všetkým tým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom, aj modlitbou, o týchto starajú.


„V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí“ (Rim 12, 12). Slová, ktoré napísal sv. Pavol
Cirkvi v Korinte zaznievajú celými dejinami Cirkvi a usmerňuje zmýšľanie veriacich, ktorí čelia utrpeniu,
chorobe a nešťastiu.

Prítomná chvíľa, v ktorej sa teraz nachádza celé ľudstvo, ohrozované neviditeľnou a zákernou chorobou,
ktorá už pred nejakou dobou mocne zasiahla do života všetkých a stala sa jeho súčasťou, deň za dňom
vzbudzuje úzkostné strachy, nové neistoty a predovšetkým rozširuje fyzické i morálne utrpenie.

Cirkev, podľa príkladu svojho božského Učiteľa, mala vždy na srdci pomoc chorým. Ako uviedol Ján Pavol II.
zmysel ľudského utrpenia je dvojaký: „Je nadprirodzený, lebo je zakotvený v božskom tajomstve
vykúpenia sveta; súčasne je aj hlboko ľudský, lebo človek v ňom nachádza seba samého, svoju ľudskosť,
svoju dôstojnosť, svoje poslanie.“ (apošt. list Salvifici doloris, 31).
V ostatné dni aj pápež František ukázal svoju otcovskú blízkosť a znovu zopakoval svoju výzvu neprestajne
sa modliť za chorých na koronavírus.

Aby všetci tí, čo trpia v dôsledku Covid-19, práve v tajomstve tohto utrpenia mohli objaviť „Kristovo
vykupiteľské utrpenie“ (tamtiež 30), Apoštolská penitenciária, ex auctoritate Summi Pontifics, dôverujúc v
slová Krista Pána a v duchu viery zvažujúc aktuálne prebiehajúcu epidémiu a jej prežívanie z pohľadu
osobného obrátenia, udeľuje dar odpustkov  v zmysle nasledujúceho nariadenia.

 
Udeľujú sa úplné odpustky veriacim postihnutým koronavírusom, z nariadenia zdravotníckej autority daným
do režimu karantény v nemocniciach alebo vo vlastných bytoch, ak sa zrieknu pripútania k akémukoľvek
hriechu a duchovne pripoja prostredníctvom komunikačných prostriedkov k sláveniu svätej omše, modlitbe
svätého ruženca, k nábožnému sláveniu krížovej cesty alebo iným formám pobožností, alebo keď sa
pomodlia aspoň Verím v Boha, Otče náš a pobožne budú vzývať Preblahoslavenú Pannu Máriu, obetujúc
túto skúšku v duchu viery v Boha a lásky k blížnym, s úmyslom splniť náležité podmienky (sviatostnú
spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca) hneď, ako to bude možné.

 
Zdravotnícki pracovníci, rodinní príslušníci a tí, čo nasledujú príklad Milosrdného Samaritána, keď sa
vystavujú riziku nákazy, pomáhajú chorým na koronavírus podľa slov božského Vykupiteľa: „Nik nemá
väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13), získavajú tento dar úplných
odpustkov za rovnakých podmienok.

 
Apoštolská penitenciária okrem toho ochotne udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej
svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu
alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej
cesty
, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie,
ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe
.
 
Cirkev sa modlí za tých, ktorí nemajú možnosť prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, zverujúc
Božiemu milosrdenstvu všetkých a každého jednotlivo na základe spoločenstva svätých a udeľuje veriacim
v hodine smrti úplné odpustky, ak sú náležite disponovaní a pravidelne počas života sa modlili nejakú
modlitbu (v tomto prípade Cirkev nahrádza zvyčajné tri požadované podmienky). Pre dosiahnutie týchto
odpustkov sa odporúča použiť kríž s ukrižovaným Kristom alebo [jednoduchý] kríž
(porov. Enchiridion indulgentiarum, 12).
 
Preblahoslavená Panna Mária, Božia Matka a Matka Cirkvi, Uzdravenie chorých a Pomocnica kresťanov,
naša Orodovníčka, nech pomáha trpiacemu ľudstvu, odvráti od nás zlo tejto pandémie a vyprosí nám všetky
potrebné dobrá pre našu spásu a posvätenie.
 
Tento dekrét platí bez ohľadu na akékoľvek iné odlišné nariadenie.
 
Dané v Ríme v sídle Apoštolskej penitenciárie 19. marca 2020

 
Mauro Card. Piacenza
hlavný penitenciár
 
Krzysztof Nykiel
regent

- pracovný preklad -