13 Mar 2020
Príhovor žilinského p. biskupa
Bratia kňazi, milovaní bratia a sestry, drahí diecézani!

Prihováram sa vám v náročných chvíľach, ktoré doľahli nielen na našu diecézu a našu krajinu, ale na celý svet.
Ako veriaci kresťania buďme príkladom pre ostatných, majme rešpekt a úctu pred svetskou autoritou a riaďme sa pokynmi kompetentných,
aby sme minimalizovali rozširovanie vírusu.

Preto sme v našej Žilinskej diecéze, rovnako ako na ostatnom území Slovenska, pristúpili k pozastaveniu slávenia svätých omší za účasti verejnosti.
Chápem, že je to pre mnohých z vás ťažká situácia, lebo sa túžite stretať s eucharistickým Kristom.

Buďme zodpovední voči sebe aj voči druhým. Vďaka vám, bratia kňazi a zasvätené osoby, za vašu službu, pastoračnú múdrosť a rozvahu.
Prosím, majte čas a trpezlivosť, ak by niekto individuálne žiadal o svätú spoveď – pri zachovaní všetkých hygienických odporúčaní.
Rovnako s láskou navštívte chorých, ktorí to nevyhnutne potrebujú.

Ďakujem rehoľným spoločenstvám za ich adorácie a modlitby.
Ďakujem všetkým zdravotníkom za ich vyčerpávajúcu a neraz takmer život ohrozujúcu službu, ktorou pomáhajú chorým obnoviť ich zdravie.

Prosím najmä starých a chorých, ktorí sú najohrozenejšou skupinou obyvateľstva, aby tým, že zostávajú doma,
prinášali svoje obmedzenia a modlitby ako obety zmierenia.

Milé rodiny, táto situácia nás chtiac-nechtiac spája a naše rodiny sú teraz miestami domácich chrámov,
kde sa môžeme stretávať v modlitbe, pri čítaní Svätého písma a iných pobožnostiach, napríklad krížovej cesty.

Prostredníctvom televíznych kanálov a sociálnych sietí máme veľa možností, ako byť aspoň takto sprostredkovane účastnými na svätých omšiach.
Počas nich odporúčam duchovné sväté prijímanie.

Prosme Boha ako darcu života, aby sa zmiloval nad ľudstvom a dal nám svoje požehnanie pre nový začiatok.
Tento čas vnímajme – ako príležitosť zastaviť sa, premýšľať, modliť sa, prinášať dobrovoľné obety a múdro, disciplinovane a s nádejou čakať na nový deň,
ktorým je Kristus.

Na príhovor Sedembolestnej Panny Márie vás žehnám v mene + Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán Boh nech je s nami.