28 Jul 2019
Farnosť Belá s novými insígniami a novou sochou Božieho milosrdenstva
Video zo slávnosti - link

V poslednú júlovú nedeľu, teda 28.7.2019 sa o pri sv. omši o 11.00 hod. konala v našej farnosti
hodová slávnosť ku cti sv. Márii Magdalény, patrónky kostola.

Na pozvanie p.farára Ivana Pšenáka sme privítali milých hostí, hlavného celebranta
Vsdp. Mons. Mariána Šurába, nitrianskeho kanonika ale aj Dp. Jozefa Šurába ako aj 
Dp. Mons. Jozefa Zouhara, dekana hodonínskeho dekanátu.

V príhovore náš hosť hovoril o podstate a význame slávenia sviatku farského patróna
a autentickosti jeho prežívania.

V závere sv. omše Mons. Marián Šuráb požehnal novú sochu Božieho milosrdenstva, ktorá bude
umiestnená na priečelí chrámu nad hlavným vchodom.

Okrem toho požehnal aj nový farský erb, farskú zástavu, vlajku, heraldickú listinu a farskú pečať.

Autorom návrhu erbu farnosti Belá je Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., mladý slovenský heraldik
známy už aj so svete. Tento návrh schválil doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.,
heraldický konzultor pri KBS.

Erb bol dňa 19.7.2019 zapísaný do heraldického registra Slovenskej Republiky pod signatúrou W-423/2019.,
slávnostná erbová listina bude pripomínať túto skutočnosť.

Heraldický register týmto potvrdzuje, že erb Rímskokatolíckej Cirkvi,  farnosti Belá má túto podobu:

V modrom štíte na zelenej pažiti je zlatá pyxida, sprevádzaná vpravo hore striebornou, zlatom
prepásanou ľaliou, vľavo hore skríženými kľúčmi - zlatým a strieborným.
Nad štítom sa vznáša čierny  kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre.

Pyxida – nádoba so vzácnou masťou je atribútom sv. Márie Magdalény, ktorej je zasvätený miestny
farský kostol.
Ľalia pripomína úctu k Panne Márii vyjadrenú patrocíniom filiálnej kaplnky v časti Belá
Kubíková i početnými prícestnými kaplnkami vo farnosti. 
Kľúče, ako symbol Svätej Stolice odkazujú na pápeža  Pia VII., ktorý pre farnosť Belá vydal v roku 1802
Apoštolské breve k získaniu plnomocných odpustkov.
Zároveň ako atribút sv. Petra upozorňujú na základný kameň budúceho kostola vo filiálke
Lysica posväteným sv. Jánom Pavlom II.
Na konci slávnosti sme vyvesili na stožiar aj externú farskú vlajku