20 Jan 2019
Nedeľné stretnutie misionárov s veriacimi farnosti Belá na filiálkach Kubíková a Lysica
​Aj kedˇsa väčšina duchovného programu "Ľudových misií" odohráva vo farskom kostole,
nezostávajú bokom ani filiálky belskej farnosti, ktoré sú v časti Kubíková (historicky Kocina), a v obci Lysica.

Tak tomu bolo aj v posledný deň "Misií", kde sa páter Róbert Režný, CSsR rozlúčil misijnou kázňou v Kubíkovej o 9.00 hod.
a slávením sv.omše o 10.00 hod. v dome smútku v Lysici.