Sviatosti
 
Sviatosť krstu
Krst je prvá sviatosť, ktorá uvádza do kresťanského života. Žiadosti o krst dieťaťa nahlasujú na farskom úrade LEN rodičia dieťaťa (stačí jeden rodič). Krstným rodičom môže byť osoba, ktorá dovŕšila minimálne 16 rokov, prijala už sviatosť birmovania a je slobodná, alebo žije v sviatostnom manželstve. (viď. Poučenie pre rodičov, žiadajúcich krst dieťaťa a krstných rodičov – z biskupského úradu zo Žiliny.)
 
Sviatosť zmierenia
Vo farskom kostole sa spovedá zvyčajne pol hodinu pred sv. omšami
 
Sviatosť eucharistie
Prvé sväté prijímanie sa udeľuje každoročne spravidla koncom mája, žiakom 3.ročníka základných škôl. Na prijatie sviatostí uvádzania do kresťanského života sa môžu prihlásiť aj dospelí, ktorí niektorú z nich alebo všetky v minulosti nemohli prijať z rôznych dôvodov. Prebieha individuálne s kňazom po vzájomnej dohode.
 
Sviatosť birmovania
Nazýva sa aj sviatosťou kresťanskej dospelosti.
 
Sviatosť manželstva
Snúbenci sa nahlasujú na farskom úrade spravidla 3 mesiace vopred. Ak nie sú pokrstení vo farnosti, kde uvažujú sobáš, musia doniesť čerstvý krstný list.
 
Sviatosť posvätného stavu
Kňazi pochádzajúci z našej farnosti v posledných rokoch v roku sú Peter Korenčiak, Peter Švec a Pavol Ďuraňa. Ak má niekto záujem prihlásiť sa do kňazského seminára, je potrebné najskôr osloviť kňaza vo svojej vlastnej farnosti.
 
Sviatosť pomazania chorých
Nesprávne je interpretovaná ako posledné pomazanie, no nie je to tak. Netreba sa báť privolať kňaza pre blízkeho v chorobe. Môže to byť aj viackrát. Pomazáva sa posväteným olejom na rukách a na čele. Hovorí sa pritom: „Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo, nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.“ Táto sviatosť nie je poslednou sviatosťou v živote človeka. Poslednou sviatosťou má byť viatikum – eucharistia na prechod zo smrti do života k Otcovi.
Sviatosť vysluhujú biskupi a kňazi. Podľa KKC 1514 sviatosť môže prijať veriaci, keď začína byť v smrteľnom nebezpečenstve po fyzickom zoslabnutí v starobe alebo chorobe. Sviatosť nie je iba pre tých, čo sa nachádzajú v krajnom nebezpečenstve smrti.
O udelenie tejto sviatosti treba požiadať kňaza, či už na fare, alebo v sakristii kostola. V nemocniciach pôsobia nemocniční kapláni, ktorí radi poslúžia pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, Eucharistie i pomazania chorých.
 
 
Informácie k pohrebu
Nie je sviatosť, je potrebné ho vykonať pri poslednej rozlúčke s Našími zosnulými. Nahlasovanie pohrebu treba čo najskôr ohlásiť na farskom úrade. Je nutné priniesť list o prehliadke mŕtveho. Samostatne treba vybaviť zvonenie u pána kostolníka a prípadný spev so spevákmi.